Practice Overview

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert particulieren en rechtspersonen (maatschappelijke organisaties, instellingen in de gezondheidszorg en ondernemingen) omtrent hun positie ten opzichte van de overheid en staan hen bij in zowel bestuursrechtelijke als civiele procedures. Conflicten met de overheid behoren tot de hardnekkigste die er zijn. Zonder uitzondering staat de gemiddelde burger en/of ondernemer in die conflicten op vijf-nul achterstand. De overheid is namelijk beter op de hoogte van haar eigen regels. Ook heeft de overheid meer middelen om haar vermeende gelijk af te dwingen. Daarnaast beroept de overheid zich er vaak op dat zij negatieve precedentwerking behoort te vermijden, zodat ook het kleinste geschil tot in hoogste instantie koste wat het kost wordt uitgevochten.

Areas of Focus

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) bevoegdheden van toezichthouders; (b) last onder dwangsom; (c) last onder bestuursdwang; (d) bestuurlijke boete; (e) stillegging; (f) invordering en kostenverhaal; (g) intrekking van besluiten; (h) legalisatie; (i) gedogen; (j) praktische begeleiding van handhaving; (k) opstellen van handhavingsbeleid; (l) BIBOB; (m) bevelen bij bodemverontreiniging; (n) milieu-strafrecht

Read More

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) bestemmingsplan; (b) omgevingsvergunning (bouw, aanleg, sloop, monumenten, kap); (c) WABO-projectbesluit; (d) externe veiligheid; (e) Flora- en faunawet; (f) natuurbescherming; (g) watertoets; (h) geur en geluid; (i) parkeren; (j) Bouwbesluit; (k) Huisvestingswet; (l) splitsingsvergunning; (m) woonruimteonttrekking; (n) Wet voorkeursrecht gemeenten; (o) planschade; (p) exploitatieplannen; en (q) vergunning-vrij bouwen.

Read More

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) omgevingsvergunning (milieu); (b) omgevingsvergunning beperkte milieutoets; (c) MER-(beoordelings)plicht; (d) Activiteitenbesluit en maatwerkvoorschriften; (e) actualisering vergunningen en milieu-sanering; (f) handhaving: bestuursdwang, dwangsom, stillegging; (g) afvalstoffenrecht en EVOA; (h) externe veiligheid; (i) arbeidsomstandigheden / Arbo; (j) REACH; (k) luchtkwaliteit /emissies; (l) geluidshinder; (m) Flora- en faunawet; (n) lozingen / water; (o) natuurbescherming; (p) bodemverontreiniging; en (q) bouwstoffen.

Read More

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) projecten; (b) herstructurering; (c) gebiedsontwikkeling; (d) exploitatieovereenkomsten; (e) publiek-private samenwerking (PPS); (f) samenwerkingsovereenkomsten; (g) realisatieovereenkomsten; (h) bouwgeschillen; (i) burenrecht; (j) erfdienstbaarheden; (k) arbitrage; (l) aanbesteding; (m) staatssteun; (n) koopovereenkomsten; (o) aannemingsovereenkomsten; (p) grondexploitatie; (q) Wet voorkeursrecht gemeenten; en (r) onteigening.

Read More

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN ondersteunt retail-ondernemers bij: (a) bestemmingsplannen om bedrijfsactiviteiten en uitbreidingen veilig te stellen; (b) bestemmingsplannen om de komst van concurrenten tegen te gaan; (c) vergunningen voor het oprichten of uitbreiden van winkelvestigingen; (d) vergunningen voor het in gebruik nemen van nieuwe winkelvestigingen; (e) vergunningen voor reclame-uitingen; (f) gemeentelijke parkeernormen en parkeereisen; (g) tijdelijke winkelvestigingen / popup stores; (h) beoordelen en opstellen van koop- en bouwcontracten; (i) beoordelen en opstellen van huurcontracten; (k) zondagopenstelling; (l) bezwaar- en beroepsprocedures tegen vergunningen van concurrenten; en (m) verkoop-evenementen.

Read More

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) Drank- en Horecawet; (b) Terrasvergunning; (c) Omgevingsvergunning; (d) Drank- en Horecavergunning (DHV), (e) Exploitatievergunning; (f) Speelautomatenvergunning; en (g) Ruimtelijke Ordening.

Read More

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat ondernemingen en privé-personen bij die geconfronteerd worden met ingrijpen van de overheid, die een beroep doet op de “openbare orde”. Wie wordt geconfronteerd met een openbare ordemaatregel krijgt te maken met een vaak diepgaande inbreuk op zijn rechten. De advocaat adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde (artikel 172); Noodbevelen (Artikel 175); Noodverordeningen (Artikel 176); Toezicht op openbare samenkomsten, vermakelijkheden en inrichtingen (Artikel 174); Wet openbare manifestaties; Wet openbare manifestaties; Cameratoezicht (Gemeentewet, artikel 151c); Bestuurlijke ophouding (artikelen 154a en 176a); Sluiten woning – Wet Victoria (artikel 174a); Drank- en Horecawet; Opiumwet – Wet Damocles (Opiumwet, artikel 13b); Stelsel bewaken en beveiligen; Wet veiligheidsregio’s; Bevel aan ouders/verzorgers van 12-minners (Artikel 172b); Wet tijdelijk huisverbod; Kinderbeschermingsmaatregelen; Wet BIBOB; Wet op de lijkbezorging; en Wet publieke gezondheid.

Read more

Het Centraal Orgaan Verklaring Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) geeft op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) namens de Minister voor Rechtsbescherming Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) af aan natuurlijke personen (VOG-NP) en rechtspersonen (VOG-RP). Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het justitiële verleden van een natuurlijke persoon (NP) of een rechtspersoon (RP) en zijn bestuurders, vennoten, maten of beheerders. Daarbij wordt het belang van de VOG-aanvrager afgewogen tegen het risico voor de samenleving in het licht van het doel van de aanvraag. Naar aanleiding hiervan wordt verklaard of al dan niet is gebleken van bezwaren tegen die natuurlijke persoon (NP) of rechtspersoon (RP) en wordt de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) geweigerd respectievelijk verstrekt.

Read More

Administratief Procesrecht

Indien u een besluit van een bestuursorgaan ontvangt, is onder aan het besluit een bezwaarclausule opgenomen. In deze bezwaarclausule is opgenomen op welke wijze en bij welk bestuursorgaan u tegen het besluit

Read More >

Bent u als burger of ondernemer het niet eens met een beslissing van een bestuursorgaan? In sommige gevallen wordt niet de normale bezwaarschriftprocedure gevolgd, maar dient u administratief beroep in te stellen

Read More >

Bent u als burger of ondernemer het niet eens met een beslissing op uw bezwaarschrift? In dat geval kan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN een beroep instellen bij de bestuursrechter.

Read More >

Indien u na de heroverweging in bezwaar of de rechtmatigheidstoets door een rechter in beroep nog niet de door u gewenste uitkomst heeft, kunt u tegen de uitspraak van de bestuursrechter in

Read More >

Het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de beslissing waartegen u opkomt, zolang nog niet is besloten over uw bezwaar of beroep, gewoon van

Read More >

Een last onder bestuursdwang dient in een besluit, een zogenaamde beschikking, door een bestuursorgaan te worden genomen. Deze beschikking dient te vermelden (1) welk voorschrift is overtreden; (2) dat er een last onder bestuursdwang wordt opgelegd; (3) dat er maatregelen dien te worden getroffen om te voorkomen dat die bestuursdwang ten uitvoer wordt gelegd; (4) welke maatregelen dit zijn; (5) de termijn waarbinnen dit dient te gebeuren en (6) in hoeverre de kosten ten laste van de overtreder (kunnen) komen.

Read More >

Het doel van een last onder dwangsom is het beëindigen van een overtreding, het is dan ook een herstelsanctie. Een last onder dwangsom zal in beginsel worden opgelegd als er geregeld terugkerende

Read More >

Voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt tot het opleggen van een bestuurlijke boete, kondigt het bestuursorgaan vaak aan dat er een voornemen is dat te doen. In het voornemen dient bestuursorgaan kenbaar

Read More >

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.