Practice Overview

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert particulieren en rechtspersonen (maatschappelijke organisaties, instellingen in de gezondheidszorg en ondernemingen) omtrent hun positie ten opzichte van de overheid en staan hen bij in zowel bestuursrechtelijke als civiele procedures. Conflicten met de overheid behoren tot de hardnekkigste die er zijn. Zonder uitzondering staat de gemiddelde burger en/of ondernemer in die conflicten op vijf-nul achterstand. De overheid is namelijk beter op de hoogte van haar eigen regels. Ook heeft de overheid meer middelen om haar vermeende gelijk af te dwingen. Daarnaast beroept de overheid zich er vaak op dat zij negatieve precedentwerking behoort te vermijden, zodat ook het kleinste geschil tot in hoogste instantie koste wat het kost wordt uitgevochten.

AREAS OF FOCUS:

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN heeft onder andere, doch niet uitsluitend, ervaring met de volgende onderwerpen:

 • Aansprakelijkheid bij verontreiniging
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuurlijke dwangsom en bestuursdwang
 • Bestuurlijke boete
 • Sanctie bodem-, lucht- en waterverontreiniging
 • Opheffing/ sluiting bedrijf
 • Bouwvergunningen en/of omgevingsvergunningen
 • Exploitatievergunningen en horecavergunning
 • Milieuvergunningen en –ontheffingen
 • Handhaving toezichthouder
 • Planschade na besluit overheid
 • Projectontwikkeling
 • Bibob procedure
 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
 • Rechtmatige – en onrechtmatige overheidsdaad
 • Schadevergoeding na vernietiging besluit
 • Ruimtelijke ordening
 • WABO
 • Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

Administratief Procesrecht

Indien u een besluit van een bestuursorgaan ontvangt, is onder aan het besluit een bezwaarclausule opgenomen. In deze bezwaarclausule is opgenomen op welke wijze en bij welk bestuursorgaan u tegen het besluit

Read More >

Bent u als burger of ondernemer het niet eens met een beslissing van een bestuursorgaan? In sommige gevallen wordt niet de normale bezwaarschriftprocedure gevolgd, maar dient u administratief beroep in te stellen

Read More >

Bent u als burger of ondernemer het niet eens met een beslissing op uw bezwaarschrift? In dat geval kan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN een beroep instellen bij de bestuursrechter.

Read More >

Indien u na de heroverweging in bezwaar of de rechtmatigheidstoets door een rechter in beroep nog niet de door u gewenste uitkomst heeft, kunt u tegen de uitspraak van de bestuursrechter in

Read More >

Het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de beslissing waartegen u opkomt, zolang nog niet is besloten over uw bezwaar of beroep, gewoon van

Read More >

Een last onder dwangsom is gericht op het beëindigen van een bepaalde overtreding en de rechtmatige situatie te herstellen. Een last onder dwangsom is dan ook een herstelsanctie. Deze herstelactie zal in

Read More >

Het doel van een last onder dwangsom is het beëindigen van een overtreding, het is dan ook een herstelsanctie. Een last onder dwangsom zal in beginsel worden opgelegd als er geregeld terugkerende

Read More >

Voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt tot het opleggen van een bestuurlijke boete, kondigt het bestuursorgaan vaak aan dat er een voornemen is dat te doen. In het voornemen dient bestuursorgaan kenbaar

Read More >

Ruimtelijke Ordening

Welke vastgoedtransacties vallen onder het bereik van de Wet BIBOB? In gevolge artikel 1, eerste lid onder o, van de Wet BIBOB wordt een vastgoedtransactie gedefinieerd als een overeenkomst of een andere

Read More >

Vergunningvrij bouwen is bij een eenvoudige bebouwing meestal mogelijk; u heeft dan geen omgevingsvergunning nodig. Het gaat dan vaak om een bebouwing aan de achterkant van uw woning. Bijvoorbeeld bij een dakkapel,

Read More >

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke functies (bedrijven, wonen etc.,) in een bepaald gebied van de gemeente zijn toegestaan en welke bouwvoorschriften (maatvoering, bouwvlak, etc.) daar gelden. De gemeente is

Read More >

Planschade is het minder waard worden van een gebouw, bedrijf of grond als gevolg van nieuwe ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld de realisatie van een woonwijk of een weg.

Read More >

Als u een vergunning nodig heeft, dan dient de gemeente beoordelen of uw bouwplan voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingsplan, eisen van Welstand, de provinciale Verordening,

Read More >

Handhaving Openbare Orde

Artikel 172 Gemeentewet belast de burgemeester met de handhaving van de openbare orde onder gewone omstandigheden. Hoewel het hier gaat om taken die aan het bestuursorgaan burgemeester zijn toebedeeld, heeft ook de

Read More >

Het noodbevel van artikel 175 Gemeentewet mag alleen in uitzonderlijke situaties worden toegepast.

Read More >

De noodverordening (artikel 176 Gemeentewet) is een algemeen verbindend voorschrift voor een onbepaald aantal personen (“een ieder”) in buitengewone omstandigheden.

Read More >

Toezicht op openbare samenkomsten, vermakelijkheden en inrichtingen is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 174 Gemeentewet.

Read More >

Wanneer een betoging of demonstratie wordt gehouden is de Wet openbare manifestaties (Wom) van toepassing. Er is sprake van een openbare manifestatie wanneer er meerdere personen zijn die in het openbaar een

Read More >

Preventief fouilleren is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 151b en 174b Gemeentewet.

Read More >

Cameratoezicht is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 151c Gemeentewet.

Read More >

Bestuurlijke ophouding is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 154a en 176a Gemeentewet.

Read More >

Sluiten woning (Wet Victoria) is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 174a Gemeentewet.

Read More >

De Drank- en Horecawet reguleert de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet.

Read More >

Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake

Read More >

Het stelsel bewaken en beveiligen is het geheel van regelgeving en afspraken die gaan over het voorkomen van aanslagen op personen, objecten en diensten. Het regelt op welke manier er beveiligd wordt

Read More >

De Wet veiligheidsregio’s geeft het kader voor de bevoegdheden bij rampen en crises, ook wanneer die meer dan één gemeente tegelijk treffen of die het belang van één gemeente overschrijden (en dus

Read More >

Bevel aan ouders/verzorgers van 12-minners is een specifieke bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid ligt verankerd in artikel 172b Gemeentewet.

Read More >

De Wet Tijdelijk huisverbod geeft de burgemeester de bevoegdheid om een persoon van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat tijdelijk (in beginsel 10 dagen) de toegang tot zijn woning te

Read More >

Binnen het stelsel van de herziene kinderbeschermingsmaatregelen heeft de burgemeester per 1 januari 2015 een positie gekregen. De burgemeester van de woonplaats van een minderjarige kan via de Raad voor de Kinderbescherming

Read More >

Bibob staat voor ‘bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Deze wet geeft bestuursorganen – waaronder de burgemeester – een instrument ter voorkoming en bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit. Het voornaamste doel is het

Read More >

De Wet op de lijkbezorging stelt regels voor wat er moet en mag gebeuren met het lichaam van een overleden persoon. Het betreft o.a. de lijkschouw, registratie van overlijden en de termijnen

Read More >

De Wet publieke gezondheid implementeert de Internationale gezondheidsregeling en bevat onder meer afspraken op het terrein van infectieziektebestrijding en quarantaine.

Read More >

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.