Strafrecht

Practice Overview

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN verleent rechtsbijstand aan ondernemingen en fysieke personen die verdacht worden of slachtoffer zijn van misdrijven, in het bijzonder economisch-financiële misdrijven (witteboordencriminaliteit). De advocaat is onder meer actief in zaken verband houdende met witwassen, oplichting, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, faillissementsmisdrijven, fiscale fraude, erfenisfraude, openbare aanbestedingsfraude, douane- en accijnzenfraude, en kansspelenfraude. Hij staat garant voor kwaliteit, efficiëntie en discretie. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.

Heeft u een oproep gekregen voor een verhoor of bent u al gedagvaard voor de rechtbank of bijvoorbeeld een OM-zitting? Dan is het van belang dat u zich tijdig laat adviseren door MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN. U kunt dan gratis bellen, direct met MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN! Hij is er 24/7 voor u. Uw wensen en belangen zet hij altijd centraal. Zijn doel is om uw problemen zo veel mogelijk uit handen te nemen en uw zaak in goede banen te leiden.

Wanneer u nog geen dagvaarding heeft ontvangen, wil dit niet zeggen dat u geen verdachte (meer) bent. Dit is een misverstand bij veel mensen. Juist in dit vroege stadium is het raadzaam om advocaat te raadplegen. Bijvoorbeeld wanneer u een oproep voor verhoor krijgt of wanneer het openbaar ministerie of de FIOD ineens op de stoep staan voor een doorzoeking. Uiteraard helpt MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN u ook graag met een goede voorbereiding van het verhoor of tijdens het verhoor. Dit maakt vaak een groot verschil in de loop van een procedure. Raadpleeg daarom altijd eerst MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN voordat u meewerkt aan een verhoor of meewerkt aan een onderzoek.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN probeert te voorkomen dat uw zaak bij een rechtbank op zitting komt. Het verschil tussen een vrijspraak, een schikking of een veroordeling ligt dan ook in de juiste rechtsbijstand door een ervaren strafrechtadvocaat. Zelfs wanneer u gedagvaard bent, is het nog mogelijk om in overleg te treden om de zaak van zitting af te krijgen en om bijvoorbeeld (alsnog) een schikking te treffen. Wanneer uw zaak wel op zitting dient te worden afgedaan, staat MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN u uiteraard ook bij met veel inzet.

Naast de ‘algemene strafzaken’ is MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN ook thuis in het fiscaal strafrecht en financieel-economisch strafrecht. De instanties waarmee u dan in aanraking komt, zijn bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD, Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport of financiële recherche. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN heeft ruime ervaring op het gebied van strafrecht en het financiële/fiscale recht. Daarom kan hij u meer dan goed bijstaan bij onder meer fiscale, economische, milieu en financiële strafzaken zoals witwas- en ontnemingszaken.

Areas of Focus

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat zowel ondernemingen als privépersonen bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van Commune Strafrecht, Economisch Strafrecht, Financieel Strafrecht, Fiscaal Strafrecht, Fraude, (Internationale) Corruptie, Overtreding van Milieuwetgeving, Bedrijfsongevallen en Arbowetgeving.

Het commune strafrecht (gewoon strafrecht) is een verzamelnaam voor misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om vermogensdelicten (valsheid in geschrift, diefstal, verduistering, inbraak, oplichting en witwassen), zedendelicten (verkrachting,

Read More >

De Wet Economische Delicten (WED) is een kaderwet. Het omvat een opsomming van feiten die een economisch misdrijf of overtreding kunnen opleveren.

Read More >

Het financieel strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van financiële wet- en regelgeving. Een centrale rol vervult de Wet of het financieel toezicht (Wft). Andere belangrijke wetten zijn de Wet ter voorkoming van

Read More >

Het fiscaal strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van fiscale wet- en regelgeving, meer specifiek neergelegd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Met dit praktijkgebied kan met in aanraking komen indien naar

Read More >

Een fraudeonderzoek kan een breed scala aan strafbaar gestelde gedragingen omvatten. Bij fraudeonderzoeken kan worden gedacht aan uitkeringsfraude, hypotheekfraude, faillissementsfraude, kredietfraude, zorg- of PGB-fraude, BTW-fraude, bouwfraude en vastgoedfraude. Daarnaast dient ook te

Read More >

Op zowel nationaal als internationaal niveau krijgen ondernemingen en privépersonen te maken met vervolgende instanties die corruptie en omkoping hoog op de agenda hebben staan.

Read More >

Het milieustrafrecht bestaat uit diverse wet- en regelgeving op het gebied van het milieu. Veelal gaat het om kwesties die verband houden met (het niet naleven van) vergunningen (Wet milieubeheer, activiteitenbesluit), afvalstoffen,

Read More >

Bedrijfsongevallen hebben vaak een grote impact op de onderneming en haar personeel. Zeker als het gaat om bedrijfsongevallen waarbij werknemers (ernstig) gewond zijn geraakt of zelfs zijn komen te overlijden. Indien het

Read More >

Het verkeersstrafrecht is onderdeel van het strafrecht en het verkeersrecht. Het omvat een aantal regels waar personen in het verkeer zich aan dient te houden. Wanneer een verkeersdeelnemer deze regels overtreedt ofwel

Read More >

Strafrechtelijke procedures

In deze procedures kan het gaan om uiteenlopende verdenkingen, bijvoorbeeld:

 • Deelname aan een criminele organisatie
 • Geweldsdelicten (levensdelicten, mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling)
 • Zedendelicten (verkrachting, ontucht)
 • Vermogensdelicten (diefstal, heling, afpersing, verduistering, oplichting, witwassen)
 • Fraude (oplichting, valsheid in geschrift, valse reisdocumenten, skimming, uitkeringsfraude, faillissementsfraude)
 • Cybercrime
 • Mensensmokkel
 • Mensenhandel, vrijheidsberoving, gijzeling
 • Bedreiging, smaad, laster, belaging (stalking)
 • Drugsdelicten (invoer en uitvoer van harddrugs, hennepkwekerij)
 • Overtreding van de Wet Wapens en Munitie
 • Fiscale delicten
 • Economische delicten
 • Verkeersdelicten
 • Militair strafrecht
 • Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring)
 • Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof)
 • Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis
 • Bezwaarschift tegen opgelegde beperkingen
 • Bezwaarschrift tegen onthouding van processtukken
 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave inbeslaggenomen goederen
 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs
 • Verzoek om sepot
 • Verzet tegen strafbeschikking
 • Ontnemingsprocedures (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel)
 • Verzoek om schadevergoeding na vrijspraak
 • Bezwaarschrift tegen opname DNA-profiel in de DNA-databank
 • Vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf
 • Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf in hechtenis
 • Herziening
 • Gratie
 • Uitlevering
 • Overlevering (uitlevering binnen Europa)
 • WOTS (omzetting door de rechter van een in het buitenland opgelegde gevangenisstraf, waarna deze in Nederland kan worden uitgezeten)
 • Verlof tot afgifte bewijsmateriaal aan buitenlandse autoriteiten
 • Beklag bij de Commissie van Toezicht
 • Bezwaar bij de Selectiefunctionaris
 • Beroep bij de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

Belangrijke Thema's

Heeft u binnenkort een zitting bij de Politierechter? Wij leggen u uit wat u kunt verwachten tijdens de zitting bij de Politierechter, hoe de zitting bij de Politierechter verloopt en welke straffen

Read More >

Bij de Meervoudige Kamer (MK) van de Rechtbank worden de zwaardere en ingewikkelde strafzaken behandeld.

Read More >

Een OM-zitting is een zitting bij het parket van de Officier van Justitie (OVJ). In plaats van dat u bij een Rechter verschijnt, moet u nu bij de Officier van Justitie (OVJ)

Read More >

Een klachtdelict is een delict waarbij de verdachte pas vervolgd kan worden als het slachtoffer van het delict heeft aangegeven strafrechtelijke vervolging te wensen.

Read More >

Regelmatig krijgen wij te horen dat de politie weigert om een aangifte op te nemen. Dat is echter niet altijd toegestaan.

Read More >

Anders dan men vaak denkt, is het niet mogelijk om een aangifte in te trekken. Wanneer eenmaal aangifte is gedaan bepaalt het Openbaar Ministerie of de verdachte wordt vervolgd of niet. In

Read More >

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.