Categorie: Language

Van Leeuwen Law Firm verleent rechtsbijstand aan ondernemingen en fysieke personen die verdacht worden of slachtoffer zijn van misdrijven, in het bijzonder economisch-financiële misdrijven (witteboordencriminaliteit). Het kantoor is onder meer actief in zaken verband houdende met witwassen, oplichting, omkoping, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, faillissementsmisdrijven, fiscale fraude, erfenisfraude, openbare aanbestedingsfraude, douane- en accijnzenfraude, en kansspelenfraude. Van Leeuwen Law Firm staat garant voor kwaliteit, efficiëntie en discretie. De Advocaat streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling. Direct een advocaat nodig? – Bel 085 130 16 26.

Van Leeuwen Law Firm provides assistance to enterprises and physical persons who are suspected or victim of crime, in particular economic and financial crimes (white collar crime). The firm is active, among other things, in matters relating to money laundering, swindle, bribery, misuse of corporate assets, abuse of confidence, bankruptcy crimes, tax evasion, inheritance fraud, public procurement fraud, customs and excise duty fraud, and gambling fraud. Van Leeuwen Law Firm guarantees quality, efficiency and discretion. The Attorney strives to reach a successful resolution for all dossiers in the shortest possible term, if possible by means of an amicable settlement. Need the assistance of a lawyer? – Call 085 130 16 26.

Le cabinet d’avocat Van Leeuwen Law Firm assiste des entreprises et des personnes physiques qui sont soupçonnées ou victimes d’infractions pénales, en particulier des délits économiques et financiers (criminalité en col blanc). Le cabinet d’avocat Van Leeuwen Law Firm traite, entre autres, des affaires de blanchiment, escroquerie, corruption, abus de biens sociaux, abus de confiance, délits en matière de faillite, fraude fiscale, et fraude en matière de succession, d’appel d’offres, de douane et accises, et de jeux de hasard. Le cabinet d’avocat Van Leeuwen Law Firm vous garantit qualité, efficacité et discrétion. Amener un dossier à bonne fin dans un délai aussi court que possible, le cas échéant par une solution à l’amiable, sera toujours un objectif-clé. Vous avez une question, ou un problème juridique ? – Tel. +31 (0) 85 130 16 26

Członek Holenderskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Utrechcie. Prawnik B. VAN LEEUWEN ma tytuł magistra prawa i kontynuował studia jako prawnik w Amsterdam Bar Association. Przez lata zdobył cenne doświadczenie i umiejętności w renomowanej kancelarii prawnej w Amsterdamie. Po zdaniu egzaminu adwokackiego rozpoczął praktykę jako indywidualna kancelaria prawna. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym i handlowym. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych postępowań sądowych. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach z wielu dziedzin prawa i stale podnosi swoje umiejętności. Spędził setki godzin w salach sądowych i brał udział w sprawach cywilnych i karnych. Wykorzystując swoje doświadczenie, koncentruje się na obsłudze prawnej klientów indywidualnych w powszechnie rozumianych sprawach cywilnych, korporacyjnych, rodzinnych, administracyjnych i pracowniczych.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań egzekucyjnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych i karnych we wszystkich instancjach.

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta i aktywnie działa na każdym etapie postępowania. Intensywna praca obrońcy lub pełnomocnika w toku czynności wykonywanych przez Policję lub Prokuraturę jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony interesu Klienta.