MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met een zorgverzekeraar.  

 
De meeste van deze conflicten hebben betrekking op:  

 • de hoogte van de zorg-premie;   
 • de hoogte van het eigen risico; 
 • de hoogte van de vergoeding van ingediende declaraties (afhankelijk van de basis – en aanvullende verzekering);  
 • het willen overstappen naar een andere zorgverzekeraar; en 
 • het (tijdelijk) niet kunnen betalen van de maandelijkse zorg-premie.  

Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over: 

 • de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met de zorgverzekeraar rechtsgeldig tot stand gekomen is; 
 • de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van de zorgverzekeraar ontvangen heeft; 
 • de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens de zorgverzekeraar; en 
 • de kwestie of u überhaupt in de gelegenheid bent gesteld tot enige betaling over te gaan. 

Daarnaast kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  

 • (on)terechte (automatische) incasso’s; en  
 • verrekeningen met openstaande facturen.     

Verder kunnen de conflicten tussen partijen volledig escaleren, wanneer de zorgverzekeraar in kwestie haar vermeende vordering(en) ter incasso overdraagt aan een incassobureau of deurwaarder en u als wanbetaler aanmeldt bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). In het laatste geval wordt er van overheidswege nog een bestuurlijke boete geheven ter prikkeling voor het tijdig betalen van uw zorgverzekering. 

In veel gevallen is het hierbij nog mogelijk een voor beide partijen acceptabele regeling te treffen. Het voeren van een kostbare en emotionele procedure probeert MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN indien mogelijk te voorkomen. Dit doen hij door een efficiënte zoektocht naar een optimale oplossing waarbij beide partijen, maar u in het bijzonder, genoegdoening vinden.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.