///

De Franse wetsgeschiedenis inzake het onderzoek van de telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

In Frankrijk bestond er lange tijd geen wettelijke grondslag voor het Onderzoek van de Telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten. De Taps in het Kader van de Veiligheid of Ecoutes Administratives waren slechts gebaseerd op de grondwettelijke bepaling, inhoudende dat de Overheid dient te waken over de veiligheid van het land en het territorium. Daarnaast bestond er de een Circulaire uit 1960, die tot 1982 niet openbaar was geweest. Door deze Circulaire werden de Ecoutes Administratives gecentraliseerd bij de Groupment Interministériel Controle (G.I.C.), onder toezicht van de 1ste Minister gebracht.[55] Ondanks het ontbreken van een wettelijke grondslag vonden er toch Ecoutes Administratives plaats.

Erg belangrijk binnen de wetsgeschiedenis van de Taps in het Kader van de Veiligheid waren de beslissingen in de EHRM-arresten van 24 april 1990.

Volgens het EHRM vormt het afluisteren of op andere wijze onderscheppen van telefoongesprekken een ernstige inmenging in het privéleven, en dient het daarom met bijzonder nauwkeurigheid in het nationaal recht te zijn geregeld. Volgens het Hof dienen deze regels duidelijk en gedetailleerd te zijn en voor de burger voorzienbaar, in het bijzonder nu de beschikbare technologie steeds verfijnder wordt (§33).[56]

Het Hof kwam tot het oordeel, dat het Franse strafprocesrecht niet voldeed aan deze eisen, aangezien er een regeling ontbrak met betrekking tot gevallen waarin afgeluisterd mag worden, de duur van het afluisteren, het bewaren van opnamen met het oog op beoordeling door de rechter en de verdediging, het wissen of vernietigen daarvan. 

Read More >

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.