///

De Nederlandse wetsgeschiedenis inzake het onderzoek van de telecommunicatie door de Inlichtingen – en Veiligheidsdiensten

Tot 1971 ontbrak er een wettelijke basis voor het afluisteren van telecommunicatie ten behoeve van de staatsveiligheid. Uit de parlementaire stukken blijkt, dat het afluisteren van telefonie door de BVD geacht werd voort te vloeien uit de algemene taak van deze dienst.

Aan het einde van de jaren zeventig werd de bescherming van de persoonlijke levenssfeer mede als gevolg van de technische ontwikkelingen actueel. Dientengevolge voelde men zich genoodzaakt inbreuken op de persoonlijke levenssfeer strafbaar te stellen. Ten behoeve va de vroegere BVD werd er voorzien in een aantal strafuitsluitingsgronden. Deze strafuitsluitingsgronden voorzagen in de volgende bevoegdheden als omschreven in de artikelen 139a lid 3 onder 3°, 139b lid 3 en 139c lid 2 onder 3° Sr.[44]

Bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 1949 kreeg de BVD een officiële status. Tevens werden in dit besluit de taken en de verantwoordelijkheden van alle Nederlandse Inlichtingendiensten geregeld. Dit KB werd pas op 5 augustus 1972 openbaar.[45] 

Read More >

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.