Indien een bestuursorgaan meent dat niet wordt voldaan aan regelgeving kan het bestuursorgaan handhaven.  Mogelijke bestuurlijke sancties zijn: intrekken of schorsen van een beschikking, opleggen van een last onder bestuursdwang, opleggen van een last onder dwangsom of opleggen van een bestuurlijke boete. Een last onder bestuursdwang is een herstelsanctie. Een “last onder bestuursdwang” heeft dus als primaire doel het beëindigen en voorkomen van overtredingen.

Wanneer wordt een last onder bestuursdwang opgelegd?

Een last onder dwangsom is gericht op het beëindigen van een bepaalde overtreding en de rechtmatige situatie te herstellen. Een last onder dwangsom is dan ook een herstelsanctie. Deze herstelactie zal in beginsel worden opgelegd als er een overtreding plaatsvindt.

Een last onder bestuursdwang dient in een besluit, een zogenaamde beschikking, door een bestuursorgaan te worden genomen. Deze beschikking dient te vermelden (1) welk voorschrift is overtreden; (2) dat er een last onder bestuursdwang wordt opgelegd; (3) dat er maatregelen dien te worden getroffen om te voorkomen dat die bestuursdwang ten uitvoer wordt gelegd; (4) welke maatregelen dit zijn; (5) de termijn waarbinnen dit dient te gebeuren en (6) in hoevere de kosten ten laste van de overtreder (kunnen) komen.

Ook kan er een preventieve last onder bestuursdwang worden opgelegd. Een preventieve last houdt in dat de herstelsanctie kan worden opgelegd als sprake is van een overtreding. Via een preventieve last onder bestuursdwang wordt deze herstelsanctie op voorhand medegedeeld en zal uitsluitend worden opgelegd zodra de overtreding wordt begaan.

Bij een last onder bestuursdwang wordt er een termijn gegeven waarbij de overtreding geheel of gedeeltelijk dient te zijn hersteld. Indien de belanghebbende zich hier niet of niet tijdig aan houdt, zal er een maatregel worden opgelegd. Door middel van de maatregel dwingt het bestuursorgaan iets af, waarbij de kosten door de belanghebbende betaald dienen te worden.

Een last onder bestuursdwang mag nooit gelijktijdig worden opgelegd met een last onder dwangsom. Het bestuursorgaan dient altijd een keuze te maken tussen een van de genoemde herstelsancties.

Wat te doen tegen een last onder bestuursdwang?

Voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, kondigt het bestuursorgaan vaak aan dat er een voornemen is dat te doen. In het voornemen dient bestuursorgaan kenbaar te maken dat zij voornemen is een last onder bestuursdwang op te leggen. Nadat u hierover een brief met het voornemen heeft ontvangen, wordt u altijd in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen. Indien het bestuursorgaan het niet eens is met uw zienswijze, dan wordt er alsnog een last onder bestuursdwang aan u opgelegd? In dat geval kan u een bezwaarschrift (laten) indienen. Let op! Een bezwaarschrift dient altijd binnen de daarvoor geldende termijnen te zijn ingediend! Indien het bestuursorgaan het bezwaarschrift ongegrond verklaard, is er een mogelijkheid om een beroepschrift bij de rechtbank, sector bestuursrecht, in te dienen.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.