Planschade is het minder waard worden van een gebouw, bedrijf of grond als gevolg van nieuwe ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld de realisatie van een woonwijk of een weg.

Voor zo’n nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is ofwel het bestemmingsplan herzien ofwel een uitgebreide omgevingsvergunning verleend. In de wet is vastgelegd dat degene die de schade lijdt een vergoeding bij de gemeente kan aanvragen. De gemeente beslist op deze aanvraag.

Wanneer de gemeente een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in samenwerking met een projectontwikkelaar realiseert, bedingt de gemeente in het samenwerkingscontract dat de projectontwikkelaar de uitgekeerde planschade aan de gemeente moet vergoeden.

Zowel degene die de schade lijdt als de projectontwikkelaar hebben dan dus een belang bij het besluit van de gemeente. Beiden kunnen dan bezwaar maken tegen dit besluit van de gemeente en beiden kunnen zij de beslissing op dit bezwaarschrift aan de rechter voorleggen.

Wanneer komt men in aanmerking voor een vergoeding?

Bij het vaststellen of men in aanmerking komt voor een vergoeding bij planschade, zijn er twee factoren van belang:

De schade was bij aankoop van een gebouw of grond niet voorzienbaar. Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, wordt gesteld dat de schade vooraf niet te voorzien was. Volgens de rechtspraak is planschade te voorzien wanneer er bij de aankoop van een gebouw of grond door de gemeente al openbaar bekend was gemaakt dat de situatie ongunstig zou kunnen veranderen. De rechter gaat er dan vanuit dat de koper rekening heeft kunnen houden met deze mogelijke nadelige verandering, en dat de koper daar zijn koopprijs op heeft aangepast. In dat geval komt men niet in aanmerking voor planschade.
Eigen risico: de schade behoort niet tot het normaal maatschappelijk risico. Wanneer de schade tot het normaal maatschappelijk risico behoort, krijgt u geen vergoeding. Er is in de wet vastgelegd dat een waardevermindering van 2% van het gebouw of de grond in ieder geval voor het eigen risico komt. Op grond van vaste rechtspraak is vaak sprake van een hoger percentage.

Heeft u te maken met planschade en wilt u advies over uw positie? In dat geval staan wij u graag bij.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.