Bedrijfsongevallen hebben vaak een grote impact op de onderneming en haar personeel. Zeker als het gaat om bedrijfsongevallen waarbij werknemers (ernstig) gewond zijn geraakt of zelfs zijn komen te overlijden. Indien het gaat om een onderaannemer, contractant of subcontractor, dan heeft dat dat veelal impact of diverse bedrijven binnen een project.

Daarnaast kunnen bedrijfsongevallen worden onderzocht door de politie en toezichthouders (zoals Inspectie SZW). Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van de onderneming en van bij het bedrijfsongeval betrokken personen, alsook tot bestuurlijke handhaving.

Bij ernstige overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbo-wetgeving) dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van het opleggen van (een waarschuwing) preventieve stillegging. Deze preventieve stillegging houdt in dat de Inspectie SZW (werkzaamheden van) een onderneming, dat meerdere keren één van de arbeidswetten overtreedt, kan stilleggen.

Een preventieve stillegging kan worden opgelegd wanneer voor de derde keer een boete wordt opgelegd voor eenzelfde soort overtreding. Bij een tweede overtreding wordt een waarschuwing preventieve stillegging gegeven. Bij ernstige overtredingen wordt al bij de eerste boete de waarschuwing preventieve stillegging gegeven en bij een tweede boete kan de preventieve stillegging worden opgelegd. De preventieve stillegging kan worden ingezet bij overtreding van: Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet arbeid vreemdelingen (Wav), Wet Minimumloon (WML), Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) en Besluit risico zware ongevallen (Brzo).

Gedurende het strafrechtelijk onderzoek kan door de toezichthoudende of opsporingsinstantie(s) informatie worden gevorderd, kunnen personen worden verhoor of gehoord en kan er in sommige gevallen zelfs een doorzoeking plaatsvinden en kunnen mensen worden aangehouden.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ADVOCAAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Dankzij doorgedreven opleidingen en een ruime praktijkervaring biedt hij een doelgerichte en doeltreffende bijstand. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Hij streeft er steeds naar om uw zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde te brengen, in voorkomend geval via een minnelijke regeling.