Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V. h.o.d.n. VAN LEEUWEN LAW FIRM (‘VAN LEEUWEN LAW FIRM’), ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 2. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.
 3. Niet alleen VAN LEEUWEN LAW FIRM, maar ook iedere aan VAN LEEUWEN LAW FIRM verbonden persoon, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere aan VAN LEEUWEN LAW FIRM verbonden personen, opvolgers onder algemene titel van verbonden personen en de rechtsopvolgers van onder algemene titel van vroeger verbonden personen. Onder ‘verbonden persoon’ wordt in deze voorwaarden begrepen: de werknemers, de (student)stagiaires, de adviseurs, de partners, de dochterondernemingen en de aandeelhouders van VAN LEEUWEN LAW FIRM.
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan VAN LEEUWEN LAW FIRM en niet aan enige aan VAN LEEUWEN LAW FIRM verbonden persoon te zijn gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, is uitgesloten.
 5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van VAN LEEUWEN LAW FIRM leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door VAN LEEUWEN LAW FIRM afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 6. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor VAN LEEUWEN LAW FIRM aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van VAN LEEUWEN LAW FIRM wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 7. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door VAN LEEUWEN LAW FIRM uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 8. Indien om welke reden dan ook geen van de bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van VAN LEEUWEN LAW FIRM beperkt tot een maximum van € 100.000,–.
 9. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met VAN LEEUWEN LAW FIRM als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 10. Indien VAN LEEUWEN LAW FIRM een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van haar opdracht inschakelt, dan is VAN LEEUWEN LAW FIRM niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door VAN LEEUWEN LAW FIRM een opdracht te geven, verleent de cliënt aan VAN LEEUWEN LAW FIRM de bevoegdheid om, als een door VAN LEEUWEN LAW FIRM ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 11. De tarieven van VAN LEEUWEN LAW FIRM worden jaarlijks geïndexeerd. Betaling van declaraties van VAN LEEUWEN LAW FIRM dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen door VAN LEEUWEN LAW FIRM worden opgeschort indien de cliënt de declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien VAN LEEUWEN LAW FIRM invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen – wat betreft de buitengerechtelijke kosten vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten – voor rekening van de cliënt.
 12. VAN LEEUWEN LAW FIRM is als gevolg van geldende regelgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door VAN LEEUWEN LAW FIRM opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig toestemming te geven.
 13. Op de rechtsverhouding tussen VAN LEEUWEN LAW FIRM en haar cliënten is van toepassing de Klachtenregeling VAN LEEUWEN LAW FIRM.
 14. Op de rechtsverhouding tussen VAN LEEUWEN LAW FIRM en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de rechter te Midden-Nederland is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen VAN LEEUWEN LAW FIRM en een cliënt kennis te nemen.