Eerwraak

Vreest u voor eergerelateerd geweld (ook wel: eerwraak) van de kant van uw (ex-)partner en/of (schoon)familieleden. In de media zijn de laatste jaren enkele schrijnende eergerelateerde zaken belicht waarbij vrouwen (of meisjes) om het leven zijn gebracht door hun ex-partner of familie, omdat zij de eer van de familie zouden hebben geschonden. Eergerelateerd geweld is tevens gericht geweest tegen vrouwen die wegens huiselijk geweld waren ondergedoken, tegen vrouwen die weigerden om een gedwongen huwelijk aan te gaan of van wie bij de familie een vermoeden van onzedelijk gedrag bestond. Naar aanleiding van deze zaken is er zowel bij de politie en het Openbaar Ministerie als binnen de secties strafrecht van de rechtbanken meer aandacht gekomen voor deze problematiek.

Binnen het personen- en familierecht lijkt de problematiek echter minder bekend, terwijl het juist in echtscheidingssituaties waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn van belang is dat de nodige voorzichtigheid wordt betracht waar het gaat om de vaststelling van een omgangsregeling en/of de voortzetting van het gezamenlijk ouderlijk gezag wanneer eergerelateerd geweld aan de orde lijkt te zijn. Ik kan u vanwege mijn juridische expertise enerzijds en kennis en ervaring met eergerelateerd geweld anderzijds een weloverwogen advies bieden en deskundige bijstand verlenen.

Naast bijstand in echtscheidingsprocedures kan ik u bijstaan in een civiele procedure om -indien nodig- een straat- en contactverbod te vorderen. Indien de verdachte wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie wegens bedreiging en/of mishandeling dan kunt u als benadeelde partij gebruikmaken van uw spreekrecht, een schriftelijke slachtofferverklaring indienen of u voegen in de strafrechtelijke procedure om een schadevergoeding te vorderen wegens geleden (im)materiële schade. Indien het openbaar Ministerie geen vervolging instelt, bestaat de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen bij het gerechtshof. Ik kan u hierin op deskundige wijze bijstaan.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Voor het maken van een (video- of Skype-) afspraak kunt u hem bereiken via het kantoornummer +31851301626, via het app-nummer +31687006770 en via het e-mailadres info@vanleeuwenlawfirm.com

Leave a Reply:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *